SHTOJCA 23:

Rendi kronologjik i shpalljes

 

Rendi...Surja

17...107

34....50

51....10

68....88

85....29

102...24

1.....96

18...109

35....90

52....11

69....18

86....83

103...22

2.....68

19...105

36....86

53....12

70....16

87.....2

104...63

3.....73

20...113

37....54

54....15

71....71

88.....8

105...58

4.....74

21...114

38....38

55....61

72....14

89.....3

106...49

5......1

22...112

39.....7

56....37

73....21

90....33

107...66

6....111

23....53

40....72

57....31

74....23

91....60

108...64

7.....81

24....80

41....36

58....34

75....32

92.....4

109...61

8.....87

25....97

42....25

59....39

76....52

93....99

110...62

9.....92

26....91

43....35

60....40

77....67

94....57

111...48

10....89

27....85

44....19

61....41

78....69

95....47

112....5

11....93

28....95

45....20

62....42

79....70

96....13

113....9

12....94

29...106

46....56

63....43

80....78

97....55

114..110

13...103

30...101

47....26

64....44

81....79

98....76

 

14...100

31....75

48....27

65....45

82....82

99....65

 

15...108

32...104

49....28

66....46

83....84

100...98

 

16...102

33....77

50....17

67....51

84....30

101...59